Serveis

Assessoria Jurídica . Departament Jurídic format per advocats especialitzats en joc en les seves vessants administrativa, fiscal, civil i penal: Expedients sancionadors, contenciosos administratius, reclamacions judicials per danys i perjudicis o incompliments contractuals, consultoria personalitzada, etc...